Privacy beleid Hypotheekwereld

Hypotheekwereld BVBA houdt zich bezig met het begeleiden van klanten bij het proces van adviseren van klanten over (hypothecair) krediet en verzekeringen en bemiddelen bij de totstandkoming van (hypothecair) krediet- en verzekeringsovereenkomsten. Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

ONS PRIVACY BELEID

Hypotheekwereld BV, met maatschappelijke zetel te Koning Albertstraat 12-14 te 8500 Kortrijk, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0717623024 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.hypotheekwereld.be
Hypotheekwereld hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Zij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze privacyverklaring is zowel van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen als op alle informatie die ons wordt overgedragen aan de kantoren van hypotheekwereld. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de afspraakverzoeken op onze Website als via de informatie die u ons verstrekt via email en via informatie die u meedeelt tijdens een gesprek in een van de kantoren van hypotheekwereld.

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), de Privacyverklaring van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze Privacyverklaring.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U ?

Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer) Uw identificatiegegevens (ID-nummer, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, copie van identiteitsbewijzen) Uw financiële gegevens (met betrekking tot leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer) Overige gegevens die van belang zijn (beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens) Contactmomenten (brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook en/of Twitter )

WELKE GELDIGE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS HEBBEN WIJ ?

Voor het afsluiten en de uitvoering van een leningsovereenkomst hebben wij gegevens van u nodig. 
Bepaalde persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen wanneer wij uw gegevens verwerken als onderdeel van een contract.

Wanneer je ons op ons verzoek je toestemming hebt gegeven
Hypotheekwereld verzamelt uw persoonlijke gegevens om aan haar verplichtingen te voldoen volgens de volgende wetten:
Antiwitwaswetgeving van 18 september 2017; Wet kredietbemiddeling van 19 april 2014; Verzekeringswet van 4 april 2014; Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende levensverzekeringsactiviteiten; Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 betreffende de gedragsregels en de regels voor het beheer van belangenconflicten;

VOOR WELKE DOELEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren. Zonder uw gegevens kunnen wij u bijvoorbeeld niet informeren bij het onderschrijven van een hypothecaire lening.
Voor promotie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat interessant voor u kan zijn.
Om onze relatie met u te onderhouden op de door u gekozen wijze.
Om in naleving van de toepasselijke wetgeving inzake kredieten en verzekeringen te bemiddelen inzake kredieten en verzekeringen
Als kredietbemiddelaar werken we met 19 kredietgevers samen en delen we met hen bepaalde persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te evalueren en kredietaanvragen te behandelen. De kredietgevers waar we mee samenwerken zijn Allianz Benelux, Record Credits, BNP Paribas Fortis Credit Brokers, Elantis, Credimo, Creafin, C.K.V., Eb-Lease, NN Insurance, Vivium, VDK Bank, Onesto kredietmaatschappij, AG Insurance, V.S.W., De Patronale, Hypo Start, CFCAL, Triodos bank, Keytrade Bank.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS ?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren.  De bewaartermijn kan per doel verschillen.

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS NA AFLOOP VAN DE BEWAARTERMIJN ?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd . Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

WELKE RECHTEN HEEFT U ZOAL ?

Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.

Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.

Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist.

Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij. Dat heet ‘data portabiliteit’

Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.

Bezwaar tegen verwerking: Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens uitoefenen door een e-mail te richten aan info@hypotheekwereld.be. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.

Een klacht indienen: Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .  AANVAARDING Door de website te bezoeken en op het moment van jouw afspraakverzoek via onze website, aanvaard je alle bepalingen van dit privacy beleid en stem je ermee in dat Hypotheekwereld BV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy beleid

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Deze Privacy verklaring is van toepassing vanaf 03/01/2019. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

LET OP:  GELD LENEN KOST OOK GELD !

Nederlands